Français: gagner de l’argent (pour les enfants et les ados), Español: ganar dinero siendo niño, Português: Ganhar Dinheiro (para Crianças), Italiano: Guadagnare dei Soldi (per Ragazzini), Deutsch: Als Kind Geld verdienen, Русский: детям заработать деньги, Nederlands: Als kind geld verdienen, 中文: 赚取零花钱(针对小朋友), Čeština: Jak si vydělat peníze (pro děti), العربية: كسب الأطفال للأموال, ไทย: สร้างรายได้สำหรับเด็ก, Tiếng Việt: Kiếm tiền (dành cho trẻ em), Bahasa Indonesia: Menghasilkan Uang (untuk Remaja)
Get-rich-quick schemes and fad weight-loss diets are naturally popular because they satisfy the id while also attending to the super-ego. The ego's job is complete when it sees something like this. The appeal of "fast'' stems from the innate desire for instant gratification, so beware of what seems too good to be true (they often are) when you're looking to make money quickly. Be wary. Listen to the conversation deep within the confines of your mind and do your best to tame the proverbial beasts.
The power of convincing is defined by your article, I found it very interesting in the many point mention with Wealthy Affiliate. I don’t really think people really don’t understand the power this community can change lives. You are a prime example based on your success report and the affiliate income report that anyone can achieve in owning their own business. I very encourage by your article it has made me think a little harder about what can I do to have my own success story and the answer is Wealthy Affiliate stick with it. I wish you greater success Tony and Thanks again for powerful article!
Each item purchased through your Amazon links give you a commission. It doesn’t take high volume traffic to achieve results, either. I began making money with the program when I only had 1,000 hits per month on my site. They can apply your earnings to your Amazon account balance, issue you a check, or direct deposit into your bank account. If you love Amazon, you’ll love their associate’s program. Click here for another Lifehack dedicated to Amazon Associates. 

There are loads of resources for making money online as an affiliate. You could source products from ClickBank, Commission Junction, Rakuten Marketing, Share-a-Sale, Impact Radius and many others. Plus, many of the larger companies have their own affiliate programs as well. Do your due diligence and find the right company with a relevant product or service to your audience that you can sell as an affiliate.
There are many ways to get people onto your list. Lead magnets are one such resource. For example, you can build ebooks, checklists and cheat sheets. But you can also do content upgrades, such as PDF versions of an article with added resources in them, four-part video training series, and more. Think about your audience and what you can offer them to better serve them, then treat them with some respect and you'll eventually reap the rewards.
Some offers may have low commission or conversion rates: Not all affiliate offers were created equal. Some offers pay out more % per sale. Somer offers just don’t convert that well despite sending tons of traffic to them. It is important to pick a good offer that converts well & pays out high. Look for offers that are the most popular in your niche at clickbank.com, or look at other affiliates ranked on page 1 of Google within the niche and look at what type of offers they are promoting. Most likely those are the great offers to promote in the niche.
Warrior Forum WSO’s – This is the only option on the list I will actually tell you to stay away from. Warrior Forum WSO’s are almost always a rip-off and no amount of them will adequately teach you how to truly build a real online business. This forum community is owned by Freelancer.com and they will allow just about anyone to sell just about anything. The majority of them are very cheap, but once you give them your email address, get ready to be spammed. They also almost always include “upsells” where the initial product may only cost a few bucks, but all the other products they sell you within the first product costs substantially more. I could write all day about why you should never purchase a Warrior Forum WSO, but if you want to learn more, you can read my article about Warrior Forum WSO’s here.

I joined WA a few months and a premium member now. For the 1st time, I am reading WA from outside. I decided to join WA by reading a few articles from the web which I really liked. There is not a single day I have not enjoyed. Every day I see people converting, sites getting ranked, people getting to 1st page, even ranked #1 of Goole. It is lots of hard work and you got to be a skilled writer in your niche. The community help is unparallel. The longest I have seen the conversion is 3.5 years. But the person said he started the website before completing the training and made a mistake. He was about to give up when he saw 4 figure/ month conversion. He has ~200 posts. It feels good to see lots research and authority gained over the time. It is lot smaller time frame compared to my Ph.D. You are always told it takes 3-4 years to see any conversion. People having no tech knowledge are making a good income. I am learning SEO and WP management in my spare time to help myself. It is addictive.
Has anyone ever told you you have a voice for radio? Are you great at creating original characters with just your voice? There are tons of people looking to pay for quality voice overs for their corporate videos, animation series, or educational videos. Check out Fiverr and UpWork or create a profile on a specialized site like Voices.com or The Voice Realm to get started making money online doing voice overs.

So many people dream of writing a book, but never go through with it. Yet no matter what, I’m sure you have experience and value you could give through writing a book. By packaging your skills and knowledge into a downloadable eBook that helps people learn a skill, advance their careers, or start a businesses, you can change someone’s life and even make good money online.
High-ticket consulting or coaching: You could sell your own high-ticket consulting or coaching products from your website. You'll still need a website, merchant account, sales funnel, lead magnet and many other items. But you can easily earn a substantial amount of money from each individual customer, making it well worth the arduous setup required. 
Become a proofreader. All kinds of businesses hire professional proofreaders to look over their copy and content for errors before they publish. This side hustle is one that could work for nearly anyone since you can work from home provided you have a computer and an internet connection. You can find online proofreading jobs through websites like Indeed.com and FlexJobs.com
I joined WA and it was really helpful in the beginning because I was new to Affiliate Marketing. I haven’t given up on affiliate marketing, and I am currently learning how to piece together my own resources that seem more up to date. This has given me piece of mind and I feel this will provide more stability. I do see a lot of people promoting WA by comparing them to other similar programs. Craig’s review is very refreshing and spot on. Thank you Craig.
If you want the full story, you can check out my about me page (it’s a pretty cool story if I may say so myself). The short version is that I got started with affiliate marketing back in 2009 and was able to go full-time in 2011. I now own more than a dozen websites in several different niche industries. You can see a listing of most of my sites at RogersConcepts.com.
I think Drop shipping is the best way that can help you make money online. It is the only way that allows you to start an online business without investing capital in inventory, warehouse and to buy products individually from a wholesaler and ship them directly to your customer. Moreover, with my drop shipping experience, you will learn key strategies that you won’t learn anywhere else to help your online business grow and thrive.
Hi Amol, You can’t really expect to make it as an affiliate without a blog, e.g., content strategy. You don’t necessarily need to ‘blog’, but you would need to continually add new content – whether it be evergreen content, product pages with detailed descriptions, etc. WA basically attempts to show you how to manage a WordPress site, how to get it ranked and options for monetizing it.
I make the bulk of my money from blogging. In addition to the advertising revenue streams mentioned above, I also receive flat rate payments for blogging from various blogs throughout the web. I’m paid to write as a whistleblower, financial analyst, reviewer, commentator, and more. Writing for other sites builds traffic to my personal blog. The traffic for this blog gives me clout to present to advertisers.
These days, I think the hardest part of the SEO formula exists in the more technical aspects, i.e., good coding practices, site speed, site architecture, etc. Provided you have the desire and ability to write quality content, your time and money is better spent on learning the more technical nuances of SEO, which is why I recommend something like Treehouse over WA.
Become a virtual assistant. Virtual assistants perform a wide range of services for their clients, all of which can be completed online. Depending on the day, they may open and reply to emails, schedule online work or blog posts, write mock-up letters and proposals, or perform data entry. You can look for virtual assistant jobs on sites like UpWork.com and Problogger.net.
Research other listings in your city on AirBnB and see what the going rate is for a place like yours. You could also just rent out a private room as well or even a bed in a shared room. In fact, that's how AirBnB got its start. However, you might find it hard in the beginning without reviews, but as long as you take really good care of your guests and provide a lot of value, the reviews will eventually come rolling in.
If you’ve got experience and expertise in a specific area of business, there are hundreds if not thousands of business owners who would love to jump on a phone call and pick your brain. This can be an easy way to make extra money online and to hone your skills to use in your consulting or freelance business. Sites like Clarity.fm let you create a profile where entrepreneurs and business owners can pre-pay to book a phone call with you for a set amount of time. Whether you’re an expert in raising money for startups, building apps, or running a restaurant, you can make extra money selling a few minutes of your time to people in need.
I think early adopters would have been poised to see more success due to how search algorithms worked back around the time WA launched, in addition to there being a slightly less competitive landscape, but now…good luck. And even if you were to manage to get yourself to page one for a few different longtail WA searches, in the time it took to do that you’d probably have realized there were other more lucrative or interesting opportunities you could have pursued.
Elance offers a wide array of technical, data entry, accounting, and other freelance and temp gigs. If you’re just looking for something short and sweet, log in, input and showcase your marketable skills, and begin searching through their job database, using any parameters you desire. Once you submit a bid, you’ll receive an acceptance or denial – you may get a few rejections, but don’t sweat it. Negotiate the terms of your bid, and get to work. You have money to make.
“I only ask you this because you made the above comment “there is no way you can use their hosting platform and WordPress installer to set up a successful site. There may be sites which are doing well on their platform, but they were built 6-8 years ago and are well indexed by now. Removing this from the equation significantly lessens the value of their membership.”
With so many products being launched all the time, it must be because there is a high demand. And if there is a high demand for products showing people how to make money online, that must mean that there are lots of people failing at making money online. That means one of two things: either making money online is really hard, or these products don’t really succeed in showing people how to make lots of money online. I mean, there are product creators out there who launch multiple products per year. Why? If their first product was actually any good, they shouldn’t need to release anymore.
This sounds like exactly what I am looking for, Tony. Yours is by far the best review of an affiliate opportunity that I have ever read — it has caught my attention and fired me up! I am a published audiobook narrator/independent publisher who writes my own marketing content 🙂 My goal (also with my audiobooks) is to build a strong residual income – and I came across your amazing review of WA through a search I conducted yesterday.
If you have experience with marketing, SEO, or a knack for getting people excited about the products and services you use on a regular basis, think about refining your skills and putting them to work making money online as a small business marketing consultant in your region—especially if you can become a local SEO expert and can help local clients rank higher in their search results.
I promote the local marketing thing that changed my life, but I’ve actually built a multiple 6 figure business with it already (still building that biz to this day, with 4 full-time employees working for me) and no one in this coaching group is allowed to promote it like I am. I am just one of the few that is since I am literally one of the original success students (effectively killed my job in 2015 & became a full-time internet entrepreneur).
I canceled my Premium Membership now after 1 year. Today I wanted to sign in as a free member, but they give me no access. Only 2 Websites which I have paid for, I can transfer this in the next 30 days… But unfortunately, I will get the EPP Code for 1 website on my email address which is a host on WA. I wrote now Kyle and hope that he will send me the code or give me 1-day access to my Email Hosts there. That is very strange what they do. But I think I have to subscribe for 1 Month to get this 🙁
Posting ads on Craigslist is technically easy, but people often have fears about posting their personal information on the site. I communicate mostly through email when doing business on Craigslist, and I’ve never run into any issues. I’ve never been ripped off, nor have I been murdered or raped for using the site. It takes common sense, so use your best judgment, but don’t assume someone is a thief just because of their preferred communication method. For an extra bonus, google “funny Craigslist ads” to see some delightful examples of guerilla and grassroots marketing.
Val, this is a huge issue. The name Wealthy Affiliate strongly implies that they will teach you how to get WEALTHY from AFFILIATE marketing. Surely, if many members were succeeding at becoming wealthy, they would all be shouting loudly about how wealthy they are. Usually, when people don’t want to reveal how much money they are making, it’s because they are embarrassed because they feel it’s too low. It’s like if you ask a married couple how often they have sex. They will be embarrassed to tell you because they feel it’s not often enough. If they were mating like rabbits several times a night they would probably be proudly bragging about it.
Ever since the idea of online auctions came into existence, the online selling market has been on the rise. Many are interested, but don’t know how to get started. There are still all kinds of ways to make money by selling online, whether you’re selling what you already have or buying and selling like a store. Before we get started, here are a few general tips when selling anything online:
×